Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot (ÁSZF-et), mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Ha az ÁSZF bármely pontja jogilag hiányos, vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatályát vesztett, vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
Az Eladónak nincs a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Rendelésekor minden esetben vegye figyelembe, hogy a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény 2.§(a) bekezdése szerint csak és kizárólag azok a természetes személyek minősülnek Fogyasztónak, akik csak és kizárólag saját használatra vásárolnak webshopból.

Minden vásárlás esetén a célország (Magyarország) áfáját tartalmazzák a kiállított számlák és viszonteladók, cégek, kogi személyek esetén is csak magánszemélyként áll módunkban kiszolgálni a vásárlót. A webshopból vásárló viszonteladókra nem vonatkoznak ugyan azok a jogok, mint a hatályos jogszabályok által értelmezett Fogyasztókra, hiszen ők gazdasági tevékenység keretében adják le a rendelésüket.

Elállás, termékcsere esetén a postán feladható csomagokat nem áll módunkban elhozni, elszállíttatni a Fogyasztótól.

A megrendelés teljesítésekor kiállított számlát csak és kizárólag a hatályos, ide vonatkozó rendelkezések alapján tudjuk módosítani, amely miatt csak és kizárólag az átvételtől számított 8 napon belül történő számla módosítás kérést tudjuk mérlegelni.

A jelen ÁSZF elfogadása után, a megrendelés véglegesedésével a szerződés továbbra is elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal, és a megrendelés, valamint a számla az ide vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően iktatásra és tárolásra kerülnek. Az ide vonatkozó beazonosítást az egyedi bizonylat sorszám biztosítja, amelyet Megrendelő/Vásárló részére mind elektronikus, mind a számla esetén papírformában is a rendelkezésére bocsátjuk.

Az ide vonatkozó adatvédelmi előírásokat jelen ÁSZF-en kívül a honlapon megtalálható és letölthető adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://pilulka.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://pilulka.hu/a-s-z-f

és letölthető az alábbi linkről: http://pilulka.hu/a-s-z-f.pdf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Pilulka.sk, a.s.
A szolgáltató székhelye / panaszügyintézés helye: Pestovatelská 17796/3, 82104 – Pozsony, Szlovákia

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info(kukac)pilulka(pont)hu
Közösségi adószáma: SK2023326613
Cégjegyzékszám: 47235225 a pozsonyi Törvényszék Cégbírósága által kiadva

Telefonszáma: +36 1 445 3981

A szerződés nyelve: magyar

Képviselő: Mgr. Ľuboš Baran

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhelyszolgáltató neve: VSHosting s.r.o.

 • Tárhelyszolgáltató címe: Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha 15
 • Cégjegyzékszáma: C 29746/MSPH
 • Adószáma: CZ61505455
   
 • Ügyfélszolgálat e-mail címe: podpora@vshosting.cz
 • Ügyfélszolgálat telefonszáma: +420 246 035 835
 • Ügyfélszolgálat elérhetőségének ideje: egész évben, 0-24 óráig

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

Mivel a megrendelésben szereplő szállítási cím magyarországi helység, ezért a weboldal közösségi, több országot érintő működése nem befolyásolja azt a tényt, hogy a Felek között létrejövő elektronikus szerződésre a magyar hatályos rendelkezések vonatkoznak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2022. 09. 26. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 1 (egy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Fogyasztók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt és véglegesített rendeléseket) nem érintik.

2.3. Fogyasztó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop/weboldalra és rendelést véglegesít, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult és nem is tud rendelést véglegesíteni.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop/weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon/weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5 Fogalmak

2.5.1 Felek: Eladó és Vevő együttesen.

2.5.2 Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Ide nem tartoznak bele a viszonteladók.

2.5.3 Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

2.5.4 Honlap: Weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköznek minősül.

2.5.5 Szerződés: Eladó és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

2.5.6 Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett, vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtó termékekben közzé tett hirdetés megrendelő lappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

2.5.7 Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.

2.5.8 Termék: A honlap kínálatában szereplő, a honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető, forgalom képes dolog, amely a szerződés tárgyát képezi.

2.5.9 Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

2.5.10 Vevő: A honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

2.5.11 Szexuális termék: Olyan birtokba vehető forgalomképes dolog, amelynek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve a – rendeltetése szerint – szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény során alkalmazható eszközt is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével.

2.6 Az akciós ár a ténylegesen készleten lévő árura és csak a készletek elfogyásáig vonatkozik, hacsak az akció feltételei másként nem rendelkeznek

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Fogyasztó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció és a regisztrációnak nem feltétele a vásárlás.

Fontos, hogy a regisztrációnak nem alapfeltétele a nagykorú, 18 életév feletti életkor, de egyes termékcsoportok megtekintésének, az ezen termékekből történő vásárlának alapfeltétele a nagykorú önállóan cselekvőképes státusz teljesülése.

3.2. Fogyasztó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Fogyasztó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Fogyasztó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a weboldalon teljeskörűen tájékoztatja Fogyasztókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

4.6 Az árak tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató az ár változtatás jogát fenntartja. Ez nem értendő úgy, hogy Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a véglegesített rendelések egységárát önkényes megváltoztatja oly módon, hogy számlázni már egy más áron számláz.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Fogyasztó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, valamint, regisztráció nélkül is meg tudja kezdeni a vásárlást.

A regisztrációnak nem, mint az oldal látogatásának sem, és a rendelés véglegesítésének sem alapfeltétele, hogy az érdeklődő/vásárló nagykorú, döntésképes személy legyen. Ez alól kivételek azok a termékcsoportok, amelynek megtekintéséhez és/vagy megrendeléséhez alapfeltétel az önálló döntésképességgel rendelkező nagykorúság.

5.2. Fogyasztó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja, figyelve arra, hogy a számára megfelelő kiszerelési egységet válassza ki a megvásárolni kívánt termékből.

5.3. Fogyasztó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Fogyasztó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” résznél.

A kosárba helyezés után a felugró ablakban kiválaszthatja, hogy tovább folytatja-e a vásárlást „Vásárlás folytatása”, vagy megtekintheti a kosár tartalmát „Tovább a kosárhoz”.

5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, a kiválasztott kiszerelési egységek figyelembevételével. A törlés ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmának egészét, vagy akár egy tételét is. A kosárba helyezett mennyiségek értékét a „+” és „-” jelek használatával megváltoztathatja a megrendelni kívánt mennyiségeket. Figyelni kell ara, hogy ha a mennyiség 1(egy), akkor csak növelni tudja a mennyiséget, csökkenteni nem tudja. Amennyiben vásárló befejezte a vásárlást, akkor a „Folytatás” ikon lenyomásával elindíthatja a rendelését.

5.5. A rendelés véglegesítéséhez szükséges adatok megadása következik. Ezen adatok rögzítési/kiválasztási sorrendben a következők:

5.5.1. A rendszerben a következő lépés a szállítási módok kiválasztása. Fogyasztó az alábbi szállítási módokból tudja kiválasztani a számára legmegfélőbbet:

Itt a GLS vagy a Packeta Futárszolgálatok szolgáltatása közül lehet választani.

Mind a két szállítási mód térítési díja súlytól, értéktől, csomag méretétől függetlenül egységesen 995,-Ft, amely bruttó magyarországi 27%-os áfa-s ár.

Mindkét futárszolgálat történő szállítási módnál a kiválasztott és az átvételi értesítésen szereplő átvevő pontnál/átvételi címen lehet átvenni a rendelést. Ebben az esetben, ha a Vásárló nem a megrendelés véglegesítésekor fizette ki a teljes végösszeget, akkor a megrendelés végösszegét átvételkor teljesíti készpénzben, vagy bankkártyával.

Az átvétel pontos időpontjáról SMS-ben kerül kiértesítésre a Fogyasztó.

5.5.2. A fizetési módok közüli választás következik: 

Bankkártyás fizetés Adyen-val: Ennél a fizetési módnál Fogyasztó a megrendelés leadásával egy időben, a Adyen oldalára történő átirányítással, bankkártyával tudja teljesíteni a rendelés értékének kifizetését. Ekkor a kiszállítás/átvétel időpontjában további fizetési kötelezettsége az adott véglegesített és meg nem változtatatott rendelésével kapcsolatban nem keletkezik.

Fizetés ApplePay fizetési móddal: Itt minden ugyan úgy, gyorsan és azonnal történik, mint a bankkártyás fizetési módnál, azzal a különbséggel, hogy itt maga az Apple eszközön keresztül, átirányítás nélkül történik a fizetés.

Fizetés GooglePay fizetési móddal: Itt minden ugyan úgy, gyorsan és azonnal történik, mint a bankkártyás fizetési módnál, azzal a különbséggel, hogy itt maga az Android eszközön keresztül, átirányítás nélkül történik a fizetés.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét készpénzben vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor egyenlítse ki.

Átutalással: A megrendelt termék az adatvédelmi tájékoztatóban nevesített futárszolgálatok egyike által kerül kiszállításra. A Vásárló a megrendelés végösszegét a megrendeléskor, előreutalással teljesíti. Ennek a fizetési módnak a választásakor a Vásárló a megrendelése véglegesítését követően egy díjbekérőt kap e-mail értesítés után. Miután Szolgáltató bankszámláján megjelenik a teljes, kifizetett vételár, Szolgáltató véglegesnek tekinti a megrendelést, és megkezdi a leadott rendelés teljesítését. 

Fizetés Bitcoin vagy Litecoin kriptovalutával fizetési móddal: Amennyiben a megrendelés végösszegét Bitcoin vagy Litecoin kriptovalutákkal történő kiegyenlítés esetén a rendelés elküldése után átirányítjuk a Confirmo biztonságos fizetési átjárójához.

5.5.3. A számlázási, szállítási adatok rögzítése következik:

 • Vezeték és Keresztnév
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Cím (irányítószám, város, utca-házszám)

Nem áll azonban módunkban számlákat cégek számára kiállítani.

Ha a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást, úgy az eddig megadott adatokat ki kell egészítenie:

 • Átvevő személy Vezeték és Keresztnevével
 • Szállítási címmel (irányítószám, város, utca-házszám)
 • Átvevő személy telefonszámával
 • Egy esetleges munkahelyi átvétel esetén az érintett cég nevével (hol kell keresni az átvevőt)                                  

Ezek az adatok az esetlegesen szükségszerűvé válható egyeztetések, pontosítások miatt kerülnek bekérésre.

FONTOS!: Szolgáltató nem tud felelni a pontatlan szállítási cím adatokért, ezért kérjük a Fogyasztót, hogy minden esetben körültekintően adja meg az adatokat.   

Ezután a „Rendelés elküldése” gomb megnyomásával véglegesíteni, beküldeni lehet a rendelést.

5.6. Számlázási és szállítási címadatok:    

„Másik szállítási cím megadása”:

Ebben az esetben a rendszer beemeli a korábban megadott szállítási információban szereplő cím adatokat, és erre a címre kerül majd kiszállításra a csomag.     

5.7. Kedvezményre feljogosító ajándékutalvány érvényesítése:

Az ajándékutalvány beváltására a pénztárban, az egyéb szállítási, fizetési és címadatok megadása előtt van lehetőség. Itt a „Van ajándékutalványod?” mező kijelölésével megnyílik az az ablak, amelybe be kell írni a kedvezményre jogosító egyedi azonosítószámot. A „Kupon beváltás” gomb aktiválásával a jogos kedvezmény levonásra kerül.

5.8. A nyilak használatával meg lehet tekinteni a megrendeléshez eddig megadott adatokat, valamint magát a megrendelést. Lehetőség van egy szabad szövegű megjegyzés írására is. Ez lehetőség, kitöltése nem kötelező, nem befolyásolja a megrendelés véglegesítését és későbbi teljesítését.

5.9. Amennyiben mind a szállítási címadatok, mind a számlázási címadatok, mind pedig a megrendelt termékek és a hozzájuk tartozó mennyiségek megfelelnek, akkor a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztatása, azaz a rendelés véglegesítésének feltételei elfogadása után, a „Rendelés elküldése” gomb lenyomásával a rendelés véglegesedik.

5.10. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél elálljon a szerződéstől.

5.11. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Fogyasztó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, az esetileg megbízott futárszolgálat által.

Amennyiben a megrendelést viszonteladó, vagy egyéb cégformájú megrendelő adja le, akkor Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy megvizsgálja az egyéb jogcímen, azaz nem jegyzőkönyvezett szállítási sérülés okán bejelentett szerződéselállási bejelentéseket. Ha az eset során felmerül annak a ténye, hogy egyéb gazdasági okból történik a szerződéstől történő elállás, azaz a megrendelt és szabályosan, épségben leszállított termék nem indokolt esemény miatt kerül visszaküldésre, akkor Szolgáltató jogosult a termék visszavételét megtagadni, ezzel egy időben a megrendelés kifizetett ellenértékét megtartani, illetve utánvétes fizetési mód esetén jogos követelésként behajtani a tartozást.

5.12. Adatbeviteli hibák javítása: Fogyasztó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.13. Fogyasztó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 24 órán belül Fogyasztóhoz nem érkezik meg, Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Fogyasztórossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS AZ ADÁSVÉTEL TELJESÍTÉSE

6.1. A megrendelések feldolgozása ügyfélszolgálati időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a végleges visszaigazolástól számított 1-7 munkanapon belül.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Fogyasztó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Fogyasztó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

6.7. Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6.9. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató indokolt esetben fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Fogyasztó történő egyeztetést követően kerülhet sor!

6.10. Szolgáltató, a 18+ kategóriás szabály alá tartozó termékcsoportokból megrendelt termékeket a teljes diszkréció megtartása mellett, jelöletlen, fekete csomagolásban juttatja el Vásárló részére. Szolgáltató gondos figyelmet fordít arra, hogy illetéktelenek számára a csomagok tartalma ne legyen felismerhető. Ezzel teljesítve a hatályos jogszabályok által előírt, kiskorúak védelmét biztosító kötelezettségét, valamint nagy figyelmet fordítva nagykorú vásárlói jogainak megtartására.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Ezen jogának gyakorlására jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elektronikus levelezési vagy postacímet használhatja a Vásárló.

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.3. Fogyasztó, a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a vásárláskor felszámított és kifizetett szállítási díjat is.

7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni.

7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.12. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Cégünk ezt a költséget nem tudja felvállalni.

7.13. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.14. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés, használat miatt következett be.

7.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

Telefonon történő értesítés esetén minden esetben szükséges egy elektronikus vagy postai levélben történő írásos megerősítésre. A szóbeli bejelentés ideje lesz az elállási jog gyakorlásának kezdőidőpontja, melyet az írásban történő megerősítés nem változtat meg.

7.17. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által elfogadott módon visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt, de csak abban az esetben, ha a terméken kizárólag kipróbálásból eredő használati kopás, nyom látható.

7.18. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.19. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Fogyasztókat illeti meg.

7.20. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

7.21. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.21.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni, vagy bármilyen, a jelen ÁSZF-ben rögzített módon értesíteni Szolgáltatót és a rögzített módok egyikén egy későbbi időpontban azt írásban is megerősíteni.

7.21.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe. Amennyiben az első értesítés telefonon, szóban történik, úgy az elállási jog gyakorlásának kezdőidőpontja ez az időpont, melyet a későbbi írásban történő megerősítés nem módosít.

7.21.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.21.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.21.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

7.22. A 45/2014 korm. rendelet 2. melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozat minta:

Címzett
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

7.23. Fontos és alap feltétele az elállási jog gyakorlásának az, hogy Fogyasztó valós nyilatkozatot tegyen arról, hogy a weboldal szolgáltatását jogosan vette igénybe, azaz 18 év feletti, nagykorú, cselekvő és döntésképes felnőtt személynek minősül.

7.24. Élelmiszer, originál csomagolásban lévő termékegység, valamint 18+ életkor kategóriás termék csoport esetén az elállási jog gyakorlásának alapfeltétele az originál csomagolási egység sértetlensége. Élelmiszer esetén az elállási jogával az átvételt követő 72 óráig élhet.

8. SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

Fogyasztó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót a kellékszavatossági igénye alapján?

Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Jótállás

8.13 A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.14. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az ÁSZF 1. pontban megjelölt telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti nyitvatartási/ügyfélszolgálati időben, melynek nyitvatartási ideje: munkanapokon 8-17 óráig tart.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

11.5. A határon átnyúló, külföldi céggel szembeni panaszok esetén:
Határon átnyúló, külföldi céggel szemben felmerülő fogyasztói panasz esetén felmerülő kérdésekkel forduljon az EURÓPAI FOGYASZTÓI KÖZPONT-hoz.

 • postani úton:   Európai Fogyasztói Központ
                         1440 Budapest, Pf.: 1.
 • telefonon: +36 1 896 7747
 • online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.euroa.eu/odr

11.6. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11. A vásárlónak joga van bírósági eljárást kezdeményezni. Jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután a pilulka.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a pilulka.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A pilulka.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a pilulka.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a pilulka.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Fogyasztótudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Fogyasztóra hárítja.

13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója tartalmazza a digitális adattartalom működésére, műszaki védelmi intézkedéseire vonatkozó szabályozásokat és elveket.

A weboldal Adatvédelmi tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

http://pilulka.hu/adatvedelmi-iranyelvek

Pozsony, 2022. 09. 26.