Adatvédelmi tájékoztató

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Bevezetés

weboldal üzemeltetője:

Pilulka.sk, a.s.
székhely: Pestovatelká 17796/3, 82104 – Pozsony, Szlovákia
közösségi adószám: SK2023326613
cégjegyzék száma: 47235225, amelyet a pozsonyi Törvényszék Cégbírósága adott ki

a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő 
alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1), valamint a közösségi 2016/679 Parlamenti és Tanácsi Rendelet kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Különös figyelmet fordítva az országhatárokat átívelő adatkezelés tényére.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: https://pilulka.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://pilulka.hu/adatvedelmi-iranyelvek

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A nagykorúságra vonatkozó nyilatkozat: azonosítás, az oldalra történő belépés és/vagy a vásárlás feltétele.

Megrendelő vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.

Megrendelő e-mail cím: Kapcsolattartás.

Megrendelő telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Regisztráció adatai: Többek között bejelentkezési információk, úgymint e-mail cím, illetve a fiókban megadott és tárolt egyéb adatok.

 • e-mail cím: Kapcsolattartás, azonosítás
 • jelszó: A saját fiókba történő biztonságos belépés biztosítása
 • vezeték és keresztnév: Kapcsolattartás, azonosítás
 • telefonszám: Kapcsolattartás, azonosítás

Vélemény/értékelés elküldése: A weboldalra látogatónak lehetősége van megosztani véleményét, valamint értékelni tudja az általa kiválasztott terméket. Értékelését és szöveges véleményét a hozzájárulása után megosztjuk a weboldalra látogatókkal.

Ehhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • vezeték és keresztnév: Kapcsolattartás, azonosítás
 • e-mail cím: Kapcsolattartás, azonosítás
 • értékelés/vélemény: statisztika, marketing          


A rendeléshez kapcsolódó információk:
Többek között

 • rendelésszám: Azonosítás
 • rendelés dátuma: Azonosítás
 • e-mail cím: Azonosítás, kapcsolattartás
 • telefonszám: Azonosítás, kapcsolattartás
 • számlázási név/cégnév: Azonosítás, a rendelés teljesítésének alapadata
 • szállítási cím: Azonosítás, a rendelés teljesítésének alapadata
 • szállítási mód: Azonosítás, a rendelés teljesítésének alapadata
 • számlázási cím: Azonosítás, a rendelés elengedhetetlen adata
 • fizetési mód: Azonosítás a rendelés elengedhetetlen adata
 • a megrendelt termék/ek név, mennyiségi egység, cikkszám, egységár adata: Azonosítás, a rendelés teljesítésének alapadata
 • fizetendő végösszeg részletezett értékadatai (nettó részösszeg, áfa érték, Bruttó részösszeg, szállítási költség értéke, fizetendő bruttó végösszeg): Azonosítás, a rendelés elengedhetetlen adata
 • a Megrendelő által esetlegesen megadott egyéb adat: a beírt információ jellegétől függően változó kategóriába tartozó adat

A számlázáshoz tartozó adatok:

 • számlázási név: Azonosítás, kötelező alapadat
 • számlázási cím: Azonosítás, kötelező alapadat

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon a megadott adat.

3. Az érintettek köre:
A weboldalon rendelést véglegesítő megrendelők köre, valamint a weboldalon regisztrált felhasználók, függetlenül attól, hogy magánszemélyek vagy vállalkozások az érintettek. A weboldal egyes részeinek nagykorúság kikötése alá esés miatt ez egyes termékköröknél szűkülhet a weboldalon regisztrált valamennyi nagykorú érintett körére.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A regisztrációt és a véglegesített megrendelést követően kérésre, egyéb esetekben a szolgáltatás jellegétől, a teljesítés formájától függően a hatályos rendelkezések által kötelezettségként meghatározott időintervallumot követően. Kivéve a számviteli bizonylatok és a szállítási adatok kötelező rögzítése, tárolása, adattovábbítása esetében. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig történik az adatok tárolása, őrzése, felhasználása.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot, legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő szakmai és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A személyes adatokat a 2. pontban leírt alapelvek tiszteletben tartásával az arra illetékes személyek kezelhetik.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
A személyes adatok és/vagy szállítási adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • e-mail útján az info(kukac)pilulka(pont)hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 1 445 3981 számon.

Ügyfélszolgálat elérhetőségének ideje: H-P 9:00-17:00

7. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: VSHosting s.r.o.
Tárhelyszolgáltató címe: Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha 15
Cégjegyzékszáma: C 29746/MSPH
Adószáma: CZ61505455

Ügyfélszolgálat e-mail címe: podpora@vshosting.cz
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +420 246 035 835
Ügyfélszolgálat elérhetőségének ideje: H – P 9:00-17:00

8. Az adatkezelés jogalapja:
A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Fenti elveket tükrözi a 2016/679 Parlamenti és Tanácsi Rendelet is, mely a nemzetközi érintettség figyelembevételével szabályozza az adatkezelési irányelveket, kötelezettségeket és jogokat.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
    Ide tartozik:

 • a megrendelések kezelése,
 • egyénekkel történő, a megrendeléssel kapcsolatos kommunikáció,
 • egyéb megkeresésekkel kapcsolatos kérések teljesítése.

4. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált és megrendelést véglegesített valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A megrendelést véglegesítő, valamint a regisztrált valamennyi látogató igényeinek kielégítése, esetenkénti, egyedi segítségnyújtás, tájékoztatás. A felhasználók azonosítása, a „kosár” nyilvántartása és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 1 évig tart.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverzió követés használata

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: policies.google.com/privacy

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adattovábbítás

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre

2.a. Az adatkezelés ténye:

 • a továbbított, esetlegesen kezelt adatok minden esetben titkosított formában, korlátozott hozzáféréssel kerülnek tárolásra, továbbításra
 • az oldalra látogatók azon köre, akik regisztrálnak, valamint megrendelést véglegesítenek, azok az azonosításhoz és az elektronikus üzenetválasztáshoz szükséges és elengedhetetlen adatok megadásával az alapadatok adatkezeléséhez hozzájárulnak.
  • Ez az adatkezelés a pilulka.hu részéről addig tart,
   • amíg a megkeresésre, rendelésre választ nem ad,
   • amíg a megrendelést nem teljesíti,
   • amíg a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az illetékes futárcég esetileg megbízott vállalkozásnak nem továbbítja,
   • amíg a regisztráció él, a felhasználói fiók nem kerül törlésre

Az esetleges adattovábbításban érintett szolgáltató alvállalkozók adatai:

GLS Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft
cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
adószám: 12369410-2-44
telefonszám: +361 802 0265
e-mail cím: info@gls-hungary.com

Packeta Hungary Kft.
cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
adószám: 25140550-2-41
telefonszám: +361 400 8806
e-mail cím: info@packeta.hu

2.b. A kezelt adatok köre:
Az adatok továbbítása a hatályos jogszabályi előírások betartásának érdekében, valamint az esetlegesen felmerülő, a megrendeléssel kapcsolatban, a megrendelés teljesítése érdekében történik, kiemelt figyelmet fordítva az országok közötti adatáramlás biztonságára, védelmére.

A kezelt adatok köre az alábbiak lehetnek:

 • a látogatott weboldalhoz tartozó megrendelés teljesítése érdekében szükséges személyes, céges és magánadatok
 • a hatályos jogszabályi előírások betartásának érdekében a kapcsolatfelvétel (regisztráció, megrendelés) azonosító adatai, amelyhez nem csak az önként megadott adatok tartoznak, hanem a megrendelő/regisztráló IP címe is

3. Az érintettek köre:
A regisztráló, a megrendelő.

4. Az adatkezelés célja:
A megrendelés teljesítése és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Az általános személyes adatok a megrendelés teljesítéséig, a regisztrációnál a regisztráció törléséig kerülnek tárolásra, de minden esetben a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályi, rendeletek előírások figyelembevételével. Ezen kívül reklamáció és egyéb ilyen jellegű jogos jelzés esetén az egyedi ügy lezárásáig.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

A Szolgáltató, vagy a megrendelés teljesítése érdekében a megrendelés teljesítésében résztvevő alvállalkozó.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérheti a szolgáltató adatkezelőtől/adatkezelőktől a személyes adatainak mielőbbi törlését. Ilyen esetekben mindig figyelembe kell venni a pillanatnyi kapcsolati fázis szakaszát és ennek figyelembevételével kell a beérkező kérést teljesíteni vagy elutasítani, esetenként részben teljesíteni.

8. Az adattovábbítás jogalapja:
A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Nemzetközi szinten a 2016/679 Parlamenti és Tanácsi Rendelet ide vonatkozó cikkei.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben a Fogyasztónak a megrendelések, a regisztráció igénybevétele során kérdése merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett egyéb e-maileket, üzeneteket, telefonon stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről, amelyek nem a megrendelés teljesítéséhez, nem a regisztrációhoz szükséges adatok kategóriába tartoznak, az adat eseti felvételekor adunk tájékoztatást. Ilyen esetekben egyedi hozzájárulás, egyedi tájékoztatás történik.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ezen kívül a szállítási adatokat esetlegesen a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében az adatkezelő köteles rögzíteni, továbbítani, valamint a megfelelő szakszervnek rendelkezésre bocsátani.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Ez alól kivételek a szállítási adatok, amelyeket minden esetben a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően tárolja, rögzíti, és kapcsolja össze az érintettel.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható, legyen.

7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

8. Adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

 • jelszavak titkosított tárolása,
 • napi szintű biztonsági mentések,
 • folyamatos vírus-check (rosszindulatú kód ellenőrzése)


Az érintettek jogai

1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. Ez az adatkorrigálás szállítási adat esetén nem áll fenn. A szállítási adatért minden esetben a megrendelést véglegesítő vevő látogató a felelős.

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit, valamint abban az esetben, ha a szállítási adat tekintetében törlést a hatályos jogszabály nem tesz lehetővé. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8. Szolgáltató törli a személyes és/vagy a szállítási adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Ez a szállítási adatra nem vonatkozik. Szállítási adat esetén adatkezelőnek ilyen jogosultsága nincs.

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, és egyben szállítási adatot nem érint.

11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

személy adat esetén, ha:

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

szállítási adat esetén, ha:

a) a szállítási adatok kezelése vagy továbbítása nem a szolgáltatás teljesítése érdekében történik, kivéve, ha az adatkezelést más okból törvény rendelte el;

b) a szállítási adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes és/vagy szállítási adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Pozsony, 2022. szeptember 26.